2018. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Aruküla alevikus Nõmme tee 2a katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine

Raasiku Vallavolikogu 09.10.2018. a otsusega nr 56 algatati detailplaneering Raasiku vallas Aruküla alevikus Nõmme tee 2a (65101:003:0538) kinnistul ja lähialal. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,8 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva elamumaa sihtotstarbega katastriüksuse jagamine kaheks elamumaa krundiks, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Raasiku valla kehtiva üldplaneeringuga. Nimetatud otsusega jäeti keskkonnamõjude hindamine algatamata, kuna planeeringuga ei ole ette näha olulist keskkonda kahjustavat mõju.