2018. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Aruküla alevikus Kaasiku tn 10 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine

Raasiku Vallavolikogu 12.06.2018. a otsusega nr 35 algatati detailplaneering Raasiku vallas Aruküla alevikus Kaasiku tn 10 (65101:002:0214) kinnistul ja lähialal. Planeeringuala suurus koos lähialaga on ligikaudu 12000m2. Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva elamumaa sihtotstarbega katastriüksuse jagamine kolmeks elamumaa krundiks, kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, juurdepääsude lahendamine, liikluskorralduse ja tehnovõrkudega varustamise ning haljastuse põhimõtete lahendamine.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kehtivat Raasiku valla  üldplaneeringut muutev.

Otsusega jäeti keskkonnamõjude hindamine algatamata, kuna planeeringuga ei ole ette näha olulist keskkonda kahjustavat mõju.