Detailplaneeringud 2022

« Tagasi

Kehtestati Arukülas Maasika tn 1 detailplaneering

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavalitsuse 25. juuli 2022. a korraldusega nr 2-3/277 kehtestati Aruküla alevikus Maasika tn 1 detailplaneering.

Detailplaneeringuga toimub olemasoleva elamumaasihtotstarbega katastriüksuse jagamine kaheks elamumaa sihtotstarbega katastriüksuseks, moodustavatele kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, juurdepääsu-teede lahendamine, liikluskorralduse ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastuse põhimõtete lahendamine. Detailplaneeringu elluviimisega ei ole ette näha negatiivseid majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid ega olulist negatiivset mõju looduskeskkonnale. Planeeringu elluviimine ei muuda oluliselt olemasolevat olukorda alevikus. Detailplaneeringuga kavandatud tegevused on kooskõlas Raasiku Vallavolikogu 26. mai 2020. a otsusega nr 24 kehtestatud Raasiku valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu on kooskõlastanud Päästeamet.

Detailplaneering algatati Raasiku Vallavolikogu 10. septembri 2019. a otsusega nr 39, millega kinnitati ka planeeringu koostamise lähteseisukohad. Planeeringulahendus esitati 8. veebruaril 2022. a arvamuse avaldamiseks naaberkinnistute omanikele. Kirjalikke arvamusi Vallavalitsusele ei laekunud. Detailplaneeringu on kooskõlastanud Päästeamet. Detailplaneering võeti vastu Raasiku Vallavalitsuse 13. juuni 2022. a istungil protokoll nr 27 punkt 2 otsusega. Detailplaneeringu avalikustamine toimus 30. juunist – 15. juulini 2022. a. Avalikustamise jooksul esitati üks kirjalik ettepanek, mille osas saavutati osapooltele sobiv kokkulepe. Vähendati planeeringuala ulatust tänavamaal, kuhu ei olnud planeeringuga midagi uut kavandatud ning see ei muutnud planeeringu põhilahendust. Vastavalt planeerimisseaduse § 136 lg 2 ei korraldatud avalikku arutelu.

Lähtudes Planeerimisseaduse §139, Raasiku Vallavolikogu 25. mai 2020. a määruse nr 9 „Planeerimis- ja ehitusvaldkonna korraldamine Raasiku vallas" § 4 punktist 2, Raasiku Vallavolikogu 13.veebruari 2018. a otsusest nr 13 „Seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise otsustusõiguse volitamine Raasiku Vallavalitsusele", kehtestas Raasiku Vallavalitsus Aruküla alevikus Maasika tn 1 katastriüksusel (katastritunnus 65101:002:0700; pindala 3483 m2; sihtotstarve 100% elamumaa) arhitektuuribüroo AB Nafta OÜ koostatud detailplaneeringu.

Detailplaneeringu kehtestamise korraldusega, detailplaneeringu materjalide ning selle lisadega on võimalik tutvuda Vallavalitsuse kantseleis Tallinna mnt 24, Aruküla, Harjumaa, raasiku.vald@raasiku.ee, tel 6070348 või eelneval kokkuleppel planeeringute spetsialistiga, planeeringud@raasiku.ee, tel 5017483 ja valla kodulehel avalikus dokumendiregistris: https://raasiku.ee/dokumendid .

Planeeringulahendus: http://atp.amphora.ee/raasikuvv/index.aspx?itm=237337

Kehtestamise korraldus: http://atp.amphora.ee/raasikuvv/index.aspx?itm=237375

Kogu toimik: http://atp.amphora.ee/raasikuvv/index.aspx?itm=154376