Detailplaneeringud 2022

« Tagasi

Kulli külas Tiigi katastriüksusel ja lähialal algatati detailplaneeringu koostamine

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu 12. aprilli 2022. a. otsusega nr 16 algatati detailplaneering Kulli külas Tiigi katastriüksusel (KÜ 65101:002:0767) ja lähialal, kinnitati detailplaneeringu lähteülesanne ning jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine. Järgneva 30 päeva jooksul kogutakse sisendmaterjali planeeringu koostamiseks.

Detailplaneeringu eesmärgiks on moodustada kaks elamukrunti, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja määrata vajalikud servituudid, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Planeeringuala suurus koos lähialaga on ligikaudu 1 ha. Maaüksuse osas ei ole varem kehtestatud detailplaneeringuid. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Raasiku valla üldplaneeringuga, milles on kõnealuse maa juhtotstarbeks määratud elamumaa.

Nimetatud otsusega jäeti keskkonnamõjude strateegiline hindamine algatamata, sest planeeringuga ei ole ette näha olulise keskkonnamõjuga tegevusi keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse tähenduses. Keskkonnatingimustega saab arvestada planeerimismenetluse käigus. Planeeringu koostamise käigus viiakse läbi vajalikud uuringud, millede täpne maht ja nimekiri täpsustatakse vastavate ametiasutustega planeeringu koostamise käigus. Lähteseisukohtades on välja toodud radooniuuring.

Järgneva 30 päeva jooksul kogutakse algmaterjali planeeringu koostamiseks. Ametitelt soovime lähtetingimusi vastava ameti pädevusse jäävas osas. Trasside valdajatelt küsib lähtetingimused planeeringu koostaja. Kõigil teistel isikutel palume soovi korral esitada kirjalikult infot (mis pole kättesaadav riiklikest registritest) ja ettepanekuid, millega oleks hea arvestada just selles asukohas ruumi kujundamisel. Sisendmaterjalid ja infopäringud palume edastada e-posti aadressile raasiku.vald@raasiku.ee  või paberkandjal Tallinna mnt 24, Aruküla, Harjumaa 75201.

Detailplaneeringu koostajaks on RE Plan OÜ (registrikood: 12269428, aadress Pallasti tn 34c-72 Tallinn Harjumaa 11416, e-post replan.info@gmail.com , tel 51995509), detailplaneeringu algataja on Raasiku Vallavolikogu, koostamise korraldaja ning kehtestaja on Raasiku Vallavalitsus. Käesoleva otsuse ja selle lisadega on võimalik tutvuda Raasiku valla kodulehel (https://raasiku.kovtp.ee/dokumendid , otselink planeeringu toimikusse: http://atp.amphora.ee/raasikuvv/index.aspx?itm=222713 ), Vallavalitsuse kantseleis (tööajad: E-K 08.00-12.00 ja 13.00-17.00, N 08.00-12.00 ja 13.00-18.00, R 08.00-13.00), raasiku.vald@raasiku.ee , tel 6070348 või eelneval kokkuleppel planeeringute spetsialistiga, planeeringud@raasiku.ee , tel 5017483.

 Algatamise otsus 

Planeeringuala