Detailplaneeringud 2022

« Tagasi

Igavere külas, Lepatriinu detailplaneeringu avalikustamine 14.-29. juulil

Raasiku  Vallavalitsus  teatab,  et  otsustas  võtta  vastu  ja  avalikustada  Igavere külas Lepatriinu  katastriüksusel  koostatud  detailplaneeringu.  Detailplaneeringu  avalik väljapanek toimub 14. – 29. juulini 2022. a

Detailplaneering võeti vastu ja suunati avalikustamisele Raasiku Vallavalitsuse 20. juuni 2022.a toimunud istungi protokollilise otsusega. Detailplaneeringuga toimub olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuse muutmine elamumaa sihtotstarbega krundiks, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, juurdepääsu lahendamine, liikluskorralduse ja tehnovõrkudega varustamise ning haljastuse põhimõtete lahendamine. Detailplaneeringu elluviimisega ei ole ette näha negatiivseid majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid ega olulist negatiivset mõju looduskeskkonnale. Planeeringu elluviimine ei muuda oluliselt olemasolevat olukorda piirkonnas.

Detailplaneeringu algatamise ajal oli tegu üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga kuid hetkel on detailplaneeringuga kavandatud tegevused kooskõlas Raasiku Vallavolikogu 26. mai 2020. a. otsusega nr 24 kehtestatud Raasiku valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu on kooskõlastanud Päästeamet.

Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada Raasiku Vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 14. - 29. juulini 2022. a. (k.a) e-posti aadressil raasiku.vald@raasiku.ee või Tallinna mnt 24, Aruküla, Harjumaa, 75201.