2016. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Aruküla alevikus Tallinna mnt 23 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Raasiku Vallavalitsus teatab Aruküla alevikus Tallinna mnt 23 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamisest.

Detailplaneering on kehtestatud Raasiku Vallavalitsuse 26.09.2016 korraldusega nr 266. Planeeritav ala asub Aruküla alevikus Aruküla-Kostivere maantee ja Tiigi tänava ääres. Juurdepääs alale toimub Aruküla-Kostivere maanteelt ja Tiigi tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,2 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta 100 % elamumaa sihtotstarbega Tallinna mnt 23  kinnistu (registriosa 389602; katastritunnus 65101:003:0590) senine maakasutuse sihtotstarve 70% elamumaa ja 30% ärimaa sihtotstarveteks, määrata ehitusõigus, lahendada juurdepääs ning parkimine, haljastus, heakorra- ja keskkonnakaitse põhimõte, vajalike piirangute ja servituutide määramine.

Detailplaneeringu  lahendus ei muuda Raasiku valla üldplaneeringut, sest ei toimu ulatuslikku üldplaneeringus määratud maa juhtotstarbe muutmist.